خالص بودن بر اساس نمک دریایی – ساخته شده با فرمول جدید برای رشد و تولید نژادهای مرجانی

به طور خاص با SPS میزان کلسیم (Ca) ، منیزیم (منیزیم) ، استرانسیم (Sr) و سایر عناصر کمکی ضروری از آب دریای طبیعی فرموله شده است.