• موجب کاهش سختی کربنات و pH می شود.
  • باعث جلوگیری از رشد جلبک ها می شود.
  • موجب اضافه کردن مواد طبیعی هومیک است.
  • قرص ذغال فعال برای استفاده در فیلتر آکواریوم می باشد.
  • حاوی 1 بسته قرص ذغال فعال است.
  • شامل کیسه و گیره است.